تاريخ روز : چهارشنبه 13 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه

  

اطلاعات عمومی 

 


راهنماي ورود سهامداران به سامانه امورسهام:


نام كاربري : كد ملي
 
رمز عبور  : شماره شناسنامه

در صورت بروز خطا در ورود به سامانه با امور سهام تماس بگيريد


توجه: براي پرداخت مبلغ سهام حق تقدم شناسه واريز، كد ملي سهامدار مي باشد.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی